www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'LIDSKÉ ZDROJE'

vedení personálu, zam?stnání a kariéra, zdraví a jistoty, nábory, výrobní vztahy
 
Zadání Úrove?   Test    
Uvedená slovní spojení dosa?te na vhodná místa do v?t s tematikou Lidské zdroje. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
Použijte slova z nabídky k vytvo?ení náležitých slovních spojení podle významu v?t z oblasti Lidských zdroj?. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
Opravte pravopisné chyby v uvedených v?tách z oblasti Lidských zdroj?. Advanced gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte chybné výrazy a utvo?te náležitá slovní spojení odpovídající významu v?t s tematikou Lidských zdroj?. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Rebuild the sentences  
Vyberte nejvhodn?jší slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti Lidských zdroj?. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte dané výrazy a vhodná slovní spojení v p?íslušných v?tách. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
Použijte daná slova k vytvo?ení slovních spojení a frází z oblasti Lidských zdroj?. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
Opravte pravopisné chyby v t?chto v?tách z oblasti Lidských zdroj?. Pre-intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Najd?te a opravte chybné výrazy ve slovních spojeních vztahujících se k tematice Lidských zdroj?. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Rebuild the sentences  
Vyberte nejvhodn?jší slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti Lidských zdroj?. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te vhodné slovo a vytvo?te slovní spojení z oblasti Zam?stnanci a pracovní síly. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a vytvo?te slovní spojení z oblasti Zam?snanci a pracovní síly. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Dosa?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Lidské zdroje. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení a fráze používané v oblasti Lidské zdroje. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  

'LIDSKÉ ZDROJE'
vedení personálu, zam?stnání a kariéra, zdraví a jistoty, nábory, výrobní vztahy 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.