www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'SLOVESNÉ ?ASY'

p?ítomný, minulý, budoucí ( mix )
 
Zadání Úrove?   Test    
Dokon?ete v?tu nejvhodn?jším zp?sobem. Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy multiple choice  
Vyberte správný slovesný ?as. ( p?edp?ítomný, minulý prostý, budoucí prostý, minulý pr?b?hový atd.) Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy multiple choice  
Vyberte správný ?as slovesa. ( p?edp?ítomný, minulý prostý, budoucí prostý, minulý pr?b?hový , atd.) Upper intermediate gramatika: slovesné ?asy multiple choice  
Slovesa v závorce použijte v ?ase p?edp?ítomném pr?b?hovém (have been doing) nebo p?edp?ítomném prostém (have done ). Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu minulého prostého nebo minulého pr?b?hového. Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slovesa v závorce dejte do ?asu p?ítomného pr?b?hového nebo p?edp?ítomného pr?b?hového. Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte k vyjád?ení budoucnosti pomocí will nebo going to. Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte to minulého prostého, minulého pr?b?hového nebo p?edp?ítomného ( did - was/were doing - have done). Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte do ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done). Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte do ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done). Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slovesa v zárovce použijte Upper intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte ve správném ?ase. Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v zárovce dejte do ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done ). Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte to ?asu minulého prostého nebo p?edminulého ( did - had done). Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte to ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done). Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  

'SLOVESNÉ ?ASY'
p?ítomný, minulý, budoucí ( mix ) 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.