www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Opravte všechny pravopisné chyby. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?te slova týkající se rostlin. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Crossword  
Napište p?íjmení osob tak,aby vystihovala jejich vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Put in the words from the wordlist  
Opravte pravopisné chyby. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Utvo?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu.(Mr ___ knows what he wants and goes for it.) (1 slovo) Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Crossword  
Zadání Úrove?   Test    
Napište p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Crossword  
Použijte IS / ARE a slova v závorce dejte do jednotného / množného ?ísla. Upper intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Dokon?ete v?tu nejlepším zp?sobem. Upper intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Opravte chyby v daných v?tách. N?které v?ty jsou bezchybné. Upper intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Rebuild the sentences  
Uve?te p?vodní slovo t?chto zkratek. Pro každé slovo máte nápov?du. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te p?vodní slovo t?chto zkratek. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Uve?te p?vodní slovo t?chto zkratek. Pro každé slovo máte nápov?du. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Každá v?ta obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Uve?te p?vodní slovo t?chto zkratek. Pro každé slovo máte nápov?du. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Crossword  
Každá v?ta obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Další cvi?ení:
 12   11   10   9   8   7   6   5   4   3  2  1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.