www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te podle pot?eby p?edložky . ( V?ty za?ínejte velkým písmenem) Upper intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. Upper intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. Upper intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
P?edložky v t?chto v?tách jsou špatn? použité - najd?te chyby a opravte je. Upper intermediate gramatika: p?edložky Rebuild the sentences  
Každá v?ta obsahuje chybu. Najd?te ji a opravte. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te správné tvary sloves - podmi?ovací v?ty. Nepoužívejte zkrácené formy, nap?, wasn´t. apod. Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Dopl?te správné tvary sloves - podmi?ovací v?ty. Nepoužívejte zkrácené formy, nap?, wasn´t. apod. Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Dopl?ujte citáty známých lidí. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dokon?ujte citáty známých lidí. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Použijte správné tvary sloves k vytvo?ení podmíkových v?t ( conditionals 0/1/2/3). Podle pot?eby použijte tvary would/will. Uvád?jte plné formy ( nap?. was not - nikoliv wasn´t ). Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte správné tvary sloves k vytvo?ení podmíkových v?t ( conditionals 0/1/2/3). Podle pot?eby použijte tvary would/will. Uvád?jte plné formy ( nap?. was not - nikoliv wasn´t ). Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Každá v?ta obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?ujte slovesa a dokon?ujte citáty známých lidí. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dokon?ete podmínkové v?ty. (citáty) Advanced gramatika: podmi?ovací zp?sob multiple choice  
Každý citát obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Rebuild the sentences  
Další cvi?ení:
 12   11   10   9   8   7   6   5   4  3  2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.