www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Použijte slova ve v?tách. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Použijte slova ve v?tách. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Použijte správný tvar slova v závorce. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Vyberte správnou p?edponu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte nejvhodn?jší p?edponu pro nové slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te p?edponu a utvo?te nové slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Vyberte nejvhodn?jší p?edponu pro nové slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Opravte pravopisné chyby v následujících ?ádcích. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte pravopisné chyby . Každý ?ádek obsahuje jednu chybu. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Vyberte sami?í prot?jšek uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te sami?í prot?jšek uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Uve?te sami?í prot?jšek uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Uve?te slovo ozna?ující samici / samce uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
N?které p?edložky chybí. Najd?te je a vložte do p?íslušných v?t. Po?ádek slov ve v?t? se nem?ní. Upper intermediate gramatika: sloveso+p?edložka Rebuild the sentences  
Zvolte správný zp?sob jak dokon?it v?ty se slovesy v trpném rodu. Advanced gramatika: trpný rod multiple choice  
Další cvi?ení:
 12   11   10   9   8   7   6  5  4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.