www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te p?edložky do frázových sloves používaných v oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodn? frázová slovesa používaná v oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodnou p?edložku a utvo?te náležité frázové sloveso z oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy multiple choice  
U n?kterých frázových sloves chybí p?edložky. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Rebuild the sentences  
Vyberte správná frázová slovesa k dopln?ní v?t s tematikou Obchod. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te frázová slovesa používaná v oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Použijte daná slovesa a utvo?te frázová slovesa související s tematikou obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Vyberte nejlepší výraz k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance multiple choice  
Opravte tyto v?ty a utvo?te tak smysluplná slovní spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Rebuild the sentences  
Uve?te nejvhodn?jší slova k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. ( Použijte KAPITÁLKY na za?átku v?t.) Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte vhodná slova k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Opravte chybné výrazy v následujícíh v?tách. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Rebuild the sentences  
Vyberte nejvhodn?j?í slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti marketingu a obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing multiple choice  
Nahra?te nevhodná slova správnými a utvo?te slovní spojení z oblasti marketingu a obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Rebuild the sentences  
Uve?te slova k utvo?ení slovních spojení z oblasti marketingu a obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 12   11   10   9   8  7  6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.