www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te slova opa?ného významu k daným p?ídavným jmén?m. Definice vám pomohou. Advanced b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Uve?te ke slovu?m v závorce slova opa?ného významu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Opravte všechny pravopisné chyby v uvedených slovech a definicích. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Najd?te správný tvar daných slov podle daných definic. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Každý rádek obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
P?i?a?te daná slova k jejich definicím. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Z nabídky zvolte správné podstatné jméno, které bude odpovídat dané definici. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Najd?te chyby a opratve je. Advanced gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Vyberte nejvhodn?jší sloveso k dané definici. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Opravte chyby. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
P?i?a?te daná slovesa k jejich definicím. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodné sloveso, vyjad?ující popisovanou ?innost. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Použijte vhodnou p?edponu ( ?eckého nebo latinského p?vodu), která ozna?uje ?íslo nebo množství. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte vhodnou p?edponu, která ozna?uje ?íslo nebo po?et. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijfe vhodnou p?edponu, která ozna?uje ?íslo nebo po?et. P?ipojená definice termínu vám napoví. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 12   11  10  9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.