www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te p?edponu ozna?ující ?íslo nebo množství. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte vhodné slovo k vytvo?ení slovního spojení ( = kolokace), které odpovídá dané definici. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. P?ipojený výklad termínu vám pom?že. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edponu, ozna?ující ?íslo nebo po?et. Definice výraz? vám pomohou. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Vysv?tlivky vám pomohou. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. Nápov?da vám pom?že. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Vyberte vhodnou p?edponu a vytvo?te odpovídající slovo. Vysv?tlivky vám pomohou. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Dejte slova v závorce do ?asu minuléno prostého nebo p?eminulého ( did - had done). Upper intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slovesa v zárovce použijte Upper intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Pomocí sloves v závorce vyjád?ete budoucí d?j prost?ednictvím will+infinitiv ( budoucí prostý) nebo pomocí will be +ing ( budoucí pr?b?hový). Upper intermediate gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Dejte slovesa v závorce do správného tvaru ( gerundium nebo infinitiv) Upper intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte ve správném tvaru podmi?ovacího zp?sobu minulého ( použijte Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do správného tvaru. (V?ty podmínkové p?ítomné, budoucí,minulé ) Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.