www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení z obchodní angli?tiny

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Napište do mezer správné finan?ní pojmy. ( základy) Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Napište do mezer správné finan?ní pojmy. ( základy) Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Crossword  
Napište správné slovo. ( základy) Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance multiple choice  
Zvolte vhodnou p?edložku a utvo?te frázová slovesa používaná v oblasti obchodu. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Fill in the empty spaces  
Použijte vhodná slovesa k utvo?ení frázových sloves ve výrazech z oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Utvo?te slovní spojení z oblasti Ú?etnictví a dan?. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Ú?etnictví a dan?. Na za?átku v?t použijte KAPITÁLKY. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Marketing a obchodní ?innosti. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Marketing a obchodní ?innosti. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Investice a burza. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Utvo?te slovní spojení a fráze používané v oblasti Lidské zdroje. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Dosa?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Lidské zdroje. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Vyberte vhodnou p?edložku k frázovým sloves?m z oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy multiple choice  
V n?kterých v?tách chybí p?edložkové ?ásti použitých frázových sloves. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Rebuild the sentences  
Dopl?te p?edložky do frázových sloves používaných v oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 4   3   2  1 Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.