www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení z obchodní angli?tiny

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte vhodn? frázová slovesa používaná v oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodnou p?edložku a utvo?te náležité frázové sloveso z oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy multiple choice  
U n?kterých frázových sloves chybí p?edložky. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Rebuild the sentences  
Vyberte správná frázová slovesa k dopln?ní v?t s tematikou Obchod. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Uve?te frázová slovesa používaná v oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte daná slovesa a utvo?te frázová slovesa související s tematikou obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Vyberte nejlepší výraz k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance multiple choice  
Opravte tyto v?ty a utvo?te tak smysluplná slovní spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Rebuild the sentences  
Vyberte vhodná slova k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te k sob? odpovídající výrazy a definice z oblasti daní a ú?etnictví. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te nejvhodn?jší slova k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. ( Použijte KAPITÁLKY na za?átku v?t.) Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Vyberte vhodná slova k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Vyberte nejvhodn?jší slovo pro slovní spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance multiple choice  
Opravte chybné výrazy v následujícíh v?tách. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Rebuild the sentences  
Vyberte vhodná slova k utvo?ení slovních spojení z oblasti ú?etnictví a daní. Použijte KAPITÁLKY na za?átku v?t. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 4   3  2  1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.