www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení základ? angli?tiny

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
N?které p?edložky chybí. Najd?te je a vložte do p?íslušných v?t. Po?ádek slov ve v?t? se nem?ní. Elementary English gramatika: p?edložky Rebuild the sentences  
N?které p?edložky chybí. Najd?te je a vložte do p?íslušných v?t. Po?ádek slov ve v?t? se nem?ní. Elementary English gramatika: p?edložky Rebuild the sentences  
N?které p?edložky chybí. Dopl?te je do v?t. Po?ádek slov ve v?t? se nem?ní. Elementary English gramatika: p?edložky Rebuild the sentences  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t. Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Reagujte formou krátkých odpov?dí. Elementary English gramatika: pomocná slovesa Fill in the empty spaces  
Reagujte formou krátkých odpov?dí. Elementary English gramatika: pomocná slovesa Fill in the empty spaces  
Slovesa v zárovce dejte do ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done ). Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu p?ítomného prostého nebo p?ítomného pr?b?hového ( do - am/is/are doing) Elementary English gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte ve správném ?ase. Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dejte slova v závorce do?asu minulého prostého (did) nebo minulého pr?b?hového ( was/were doing). Elementary English gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu p?ítomného prostého nebo p?ítomného pr?b?hového ( do - am/is/are doing). Elementary English gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte k vyjád?ení budoucnosti pomocí will nebo going to. Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu minulého prostého nebo minulého pr?b?hového. Elementary English gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte v ?ase p?ítomném prostém (do) nebo p?ítomném pr?b?hovém ( am/is/are doing ). Elementary English gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 7  6  5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.