www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Dopl?te slovo do v?ty

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te názvy ?len? rodiny. Elementary English b?žná slovní zásoba: rodina Fill in the empty spaces  
Napište opozita uvedených slov. Beginner's English gramatika: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Dopl?te tvary p?ivlast?ovacích zájmen. Beginner's English gramatika: zájmena Fill in the empty spaces  
Dopl?te odpovídající slova francouzského p?vodu. Nepoužívejte francouzskou diaktiriku ( nap?. naive not näive) Proficiency b?žná slovní zásoba: slova cizího p?vodu Fill in the empty spaces  
Napište do mezer správné finan?ní pojmy. ( základy) Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte správné slovo v souvislosti s v?kem. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: vyjád?ení ?asu Fill in the empty spaces  
Dopl?te do v?t vhodná slova ( koncerty a divadlo) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava Fill in the empty spaces  
Napište názvy mlá?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Dopl?te antonyma. Elementary English b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Dopl?te chyb?jící písmena a utvo?te názvy ovoce a zeleniny. Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te vhodné slovo - oblast nakupování. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Fill in the empty spaces  
Napište vhodné slovo spojené s tématem nakupování. Advanced b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodná slova a utvo?te složená p?ídavná jména. Namísto jednoho podtržítka '_' dopl?te vždy jedno písmenko. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Dopl?te nejvhodn?jší slovo a dokon?ete v?ty. ( tematika Okolí m?sta) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2  1 Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.