www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Dopl?te slovo do v?ty

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Fill in the empty spaces  
Dopl?te A / AN nebo nic ( -) do mezer. Elementary English gramatika: ?leny Fill in the empty spaces  
Kdo d?lá tyto v?ci? Beginner's English b?žná slovní zásoba: práce Fill in the empty spaces  
Dopl?te MUCH / MANY a slovo v závorce dejte do správného tvaru. (e.g.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Dopl?te MUCH / MANY a slovo v závorce dejte do správného tvaru. (e.g.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te MUCH / MANY a slovo v závorce dejte do správného tvaru. (e.g.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Použijte IS / ARE a slova v závorce dejte do jednotného / množného ?ísla. Upper intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Uve?te p?vodní slovo t?chto zkratek. Pro každé slovo máte nápov?du. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Uve?te p?vodní slovo t?chto zkratek. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?edpony a tvo?te anglická slova. Definice vám pomohou. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te správnou p?edponu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodná slova v souvislosti s manželským stavem. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: rodina Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. (?edložky ?asové) Elementary English gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. (?edložky ?asové) Elementary English gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te podle pot?eby p?edložky IN, ON, AT . (p?edložky místní) Elementary English gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4  3  2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.