www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Dopl?te slovo do v?ty

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te p?ídavné jméno, které vzniklo z daných podstatných jmen. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te z daných p?ídavných jmen podstatná jména. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Uve?te p?ídavná jména utvo?ená z daných podstatných jmen. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te v?ty za pomocí slov v závorce, k nimž p?idáte vhodnou p?edponu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te z daných jmen zdrobn?liny pomocí p?ípon -y, -ie apod. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
P?epište následující slova a utvo?te z nich drobn?liny pomocí p?ípon - ette, -ie, -y, -let, -ling . Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopln?ním vhodné p?edpony arch-, mega-, under-, hyper-, sub - vytvo?te nové slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopln?ním vhodné p?edpony vytvo?te nové slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopln?ním vhodné p?edpony vytvo?te nové slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Napište ženský ekvivalent k následujícím slov?m. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Napište název sami?ky uvedených zví?at. Použijte poml?ku (-) podle pot?eby. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Dopl?te k t?mto slov?m názvy evropských zemí. Za názvy zemí následují p?ídavná jména, státní p?íslušník a název jazyka. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: zem? a národnosti Fill in the empty spaces  
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Mluvnický ?as z?stává tentýž. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Mluvnický ?as z?stává tentýž. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Mluvnický ?as z?stává tentýž. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 16   15   14   13   12   11   10   9   8   7  6  5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.