www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Dopl?te slovo do v?ty

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Mluvnický ?as z?stává tentýž. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Mluvnický ?as z?stává tentýž. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
P?epište v?ty s použitím trpného rodu. Nem??te ?as. Lower intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
Slova v závorce použijte ve v?tách obsahujících trpný rod . ( podmi?ovací v?ty) Upper intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
Utvo?te p?ídavná jména z následujících podstatných jmen. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte správný tvar slova v závorce. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Uve?te sami?í prot?jšek uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodná slova do následujících r?ení o práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodná slova do následujících r?ení o práci. Proficiency b?žná slovní zásoba: práce Fill in the empty spaces  
Zvolte vhodnou p?edložku a utvo?te frázová slovesa používaná v oblasti obchodu. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte vhodná slovesa k utvo?ení frázových sloves ve výrazech z oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Ú?etnictví a dan?. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Ú?etnictví a dan?. Na za?átku v?t použijte KAPITÁLKY. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Marketing a obchodní ?innosti. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Marketing a obchodní ?innosti. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 16   15   14   13   12   11   10   9   8  7  6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.