www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Dopl?te slovo do v?ty

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Utvo?te slovní spojení z oblasti Investice a burza. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení a fráze používané v oblasti Lidské zdroje. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Dosa?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Lidské zdroje. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Utvo?te obecná podstatná jména z daných slov. Použijte p?ipony -ship, -hood , -ery nebo -dom. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te daných slov obecná / abstraktní podstatná jména . Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Utvo?te opozita t?chto podstatných jmen s použitím správných p?edpon. Vysv?tlivky vám pomohou. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodné p?ípony a utvo?te abstraktní podstatná jména. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te opozita k daným podstatným jmén?m. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te opozita daných sloves. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te opozita daných p?ídavných jmen.P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
P?ipojte vhodnou p?edponu a utvo?te antonyma t?chto p?ídavných jmen. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Použijte vhodnou p?edponu a utvo?te opozitum. ( p?ipojené vysv?tlivky vám pomohou) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Z daných podstatných jmen utvo?te slova ozna?ující osoby podle ?inností. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?íponu k následujícím podstatným jmén?m a utvo?te slova s ozna?ením osob. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?íponu a utvo?te osobní zájmeno. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 16   15   14   13   12   11   10   9  8  7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.