www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Dopl?te slovo do v?ty

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te p?íponu a utvo?te osobní jméno. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu.. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?íponu následujících slov a utvo?te vhodná osobní zájmena. Definice s vysv?tlením vám napom?že k osvojení nových slov. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?idejte p?íponu k daným slov?m a utvo?te slovo ozna?ující danou osobu podle deifinice. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Uve?te nejvhodn?jší slova k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. ( Použijte KAPITÁLKY na za?átku v?t.) Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti atletiky ( US = track and field events). Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti sport? a sportovních her. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti sport? a sportovních her. Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Pou?ijte vhodné slovo z oblasti karetních her. V?ty za?ínejte KAPITÁLKAMI. Proficiency b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Jak nazýváme osoby p?sobící ve sfé?e sport? a sportovních her? Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te vhodné slovo a vytvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a vytvo?te slovní spojení z oblasti Zam?snanci a pracovní síly. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a vytvo?te slovní spojení z oblasti Zam?stnanci a pracovní síly. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 16   15   14   13   12   11   10  9  8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.