www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Dopl?te slovo do v?ty

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Použijte vhodné slovo k vytvo?ení slovního spojení, které odpovídá uvedené definici. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte vhodnou p?edponu, která ozna?uje ?íslo nebo po?et. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Užijte vhodné slovo k vytvo?ení slovního spojení, které odpovídá uvedené definici. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Uvedená definice termínu vám pom?že. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijfe vhodnou p?edponu, která ozna?uje ?íslo nebo po?et. P?ipojená definice termínu vám napoví. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte vhodné slovo a vytvo?te ustálené slovní spojení ( anglické kolokace ). Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. Kontext v?ty vám napoví. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?edponu ozna?ující ?íslo nebo množství. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte vhodné slovo k vytvo?ení slovního spojení ( = kolokace), které odpovídá dané definici. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. P?ipojený výklad termínu vám pom?že. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te vhodnou p?edponu, ozna?ující ?íslo nebo po?et. Definice výraz? vám pomohou. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte správné slovo k vytvo?ení slovních spojení ( anglické kolokace ) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Vysv?tlivky vám pomohou. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 16   15   14   13  12  11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.