www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'TRPNÝ ROD'

trpný rod ve všech ?asech p?ítomných, minulých a budoucích
 
Zadání Úrove?   Test    
Slova v závorkách použijte v trpném rodu. Užívejte pouze forem ?asu minulého prostého. Upper intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Opravte chyby ve tvarech trpného rodu. Advanced gramatika: trpný rod Rebuild the sentences  
Zvolte správný zp?sob jak dokon?it v?ty se slovesy v trpném rodu. Advanced gramatika: trpný rod multiple choice  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t obsahujících frázová slovesa. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Opravte chyby ve tvarech trpného rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod Rebuild the sentences  
Vyberte správný tvar slovesa v trpném rodu a dopl?te do v?t. Lower intermediate gramatika: trpný rod multiple choice  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Opravte chyby ve tvarech trpného rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod Rebuild the sentences  
Dokon?ete v?ty se slovesem v trpném rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Dokon?ete v?ty se slovesem v trpném rodu. Proficiency b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Opravte chyby ve tvarech trpného rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod Rebuild the sentences  
Dokon?ete v?ty se slovesem v trpném rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod multiple choice  
Vyberte slovesa a tvo?te smysluplné v?ty. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Opravte chyby ve tvarech trpného rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod Rebuild the sentences  

'TRPNÝ ROD'
trpný rod ve všech ?asech p?ítomných, minulých a budoucích 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.