www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Napište do mezer správné finan?ní pojmy. ( základy) Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Opravte všechny pravopisné chyby. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Napište do mezer správné finan?ní pojmy. ( základy) Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Crossword  
Napište správné slovo. ( základy) Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance multiple choice  
Vyberte správné slovo v souvislosti s v?kem. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: vyjád?ení ?asu Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Opravte všechny pravopisné chyby související s ur?ováním v?ku. Pre-intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Vyberte správné slovo související s v?kem. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: vyjád?ení ?asu Put in the words from the wordlist  
Dopl?te do v?t vhodná slova ( koncerty a divadlo) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava multiple choice  
Dopl?te do v?t vhodná slova ( koncerty a divadlo) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava Fill in the empty spaces  
Opravte pravopisné chyby - téma koncerty a divadlo. Pre-intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te k?ížovku a slova napište do v?t - téma koncerty a divadlo. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava Crossword  
Názvy zví?ecích mlá?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Crossword  
Opravte všechny pravopisné chyby. Zví?ata a jejich mlá?ata. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
P?i?a?te k názv?m mlá?at názvy jejich zví?ecích rodi??. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Napište k názv?m mlá?at názvy zví?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2  1 Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.