www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Napište správný název mlád?te daných zví?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Vyberte slova opa?ného významu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
Dopl?te vhodné slovo - oblast nakupování. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Fill in the empty spaces  
Dopl?te slova do v?t. ( Tematika Nákupy ) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Put in the words from the wordlist  
Dopl?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte správné slovo a utvo?te frázi. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
Opravte nevhodn? použitá slova ve výrazech na levé stran? Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Rebuild the sentences  
Dopl?te slova a utvo?te správné anglické fráze. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te k definicím správné výrazy. Vznikne tak nová fráze. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Crossword  
Dopl?te vhodná slova a utvo?te složená p?ídavná jména. Namísto jednoho podtržítka '_' dopl?te vždy jedno písmenko. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te nejvhodn?jší slovo a dokon?ete v?ty. ( tematika Okolí m?sta) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Fill in the empty spaces  
Vyberte nejvhodn?jší slovo a dokon?ete v?ty. ( tematika M?sto) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Crossword  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Opravte všechny pravopisné chyby. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Další cvi?ení:
 21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3  2  1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.