www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te správná slova ozna?ující ?ásti t?la od krku nahoru. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: lidské t?lo Put in the words from the wordlist  
Dopl?te vhodná slova - ?ásti obli?eje od krku nahoru. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: lidské t?lo Crossword  
Vyberte vhodnou p?edponu a dokon?ete slovo. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Opravte pravopisné chyby. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?te slova z nabídky. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte p?ídavné jméno , vystihující vlastnostni popisované osoby. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika multiple choice  
Opravte p?ídavná jména, vystihující vlastnosti popisované osoby. ( Chyby jsou r?zného charakteru, nejen pravopisné!) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Rebuild the sentences  
Uve?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. (Mr ___ knows what he wants and goes for it.) (1 word) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Crossword  
Vyberte slovo, které vystihuje popisovanou osobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika multiple choice  
Uve?te slovo, které vystihuje popisovanou osobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika multiple choice  
Opravte pravopisné chyby. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. ( používejte velká písmena u jmen) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Put in the words from the wordlist  
Dopl?te MUCH / MANY a slovo v závorce dejte do správného tvaru. (e.g.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Dopl?te MUCH / MANY a slovo v závorce dejte do správného tvaru. (e.g.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5  4  3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.