www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Každý citát obsahuje chybu. Najd?te ji a opravte. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Vložte slovesa a dokon?ete citáty známých lidí. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dokon?ete citát. Lower intermediate gramatika: r?zné multiple choice  
Každý citát obsahuje chybu. Najd?te ji a opravte. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Vložte slovesa a dokon?ete citáty známých lidí. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte nejlepší zp?sob jak dokon?it v?tu. Lower intermediate gramatika: r?zné multiple choice  
Každá v?ta obsahuje jednu pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Vložte slovesa a dokon?ete citáty známých lidí. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Utvo?te z daných p?ídavných jmen podstatná jména. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Uve?te p?ídavná jména utvo?ená z daných podstatných jmen. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte vhodný tvar slova. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Utvo?te z daných jmen zdrobn?liny pomocí p?ípon -y, -ie apod. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?epište následující slova a utvo?te z nich drobn?liny pomocí p?ípon - ette, -ie, -y, -let, -ling . Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Opravte tyto b?žné anglické fráze. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Rebuild the sentences  
Napište ženský ekvivalent k následujícím slov?m. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11  10  9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.