www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Spojte významov? odpovídající dvojice slov. Napište je KAPITÁLKAMI. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Spojte významov? odpovídající dvojice slov. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Spojte uvedená slova s výkladem jejich významu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Použijte dané p?edložky na správném míst?. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Dopl?te p?edponu a utvo?te nové slovo. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Tvo?te b?žné anglické fráze. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti multiple choice  
Utvo?te b?žné anglické fráze. Pozor - podle pot?eby vepište velká písmena. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodná slova ženského rodu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte vhodná slova a dopl?te. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Na základ? definic vyberte vhodná slova. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Párová slova p?i?a?te k sob? pomocí definic. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
N?které p?edložky chybí. Najd?te je a vložte do p?íslušných v?t. Po?ádek slov ve v?t? se nem?ní. Pre-intermediate gramatika: p?edložky Rebuild the sentences  
N?které p?edložky chybí. Najd?te je a vložte do p?íslušných v?t. Po?ádek slov ve v?t? se nem?ní. Pre-intermediate gramatika: p?edložky Rebuild the sentences  
N?které p?edložky chybí. Najd?te je a vložte do p?íslušných v?t. Po?ádek slov ve v?t? se nem?ní. Pre-intermediate gramatika: p?edložky Rebuild the sentences  
N?které p?edložky chybí. Najd?te je a vložte do p?íslušných v?t. Po?ádek slov ve v?t? se nem?ní. Pre-intermediate gramatika: p?edložky Rebuild the sentences  
Další cvi?ení:
 21   20   19   18   17   16   15   14   13  12  11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.