www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Utvo?te slovní spojení z oblasti Marketing a obchodní ?innosti. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení a fráze používané v oblasti Lidské zdroje. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Utvo?te opozita t?chto podstatných jmen s použitím správných p?edpon. Vysv?tlivky vám pomohou. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te opozita k daným podstatným jmén?m. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te opozita daných sloves. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Utvo?te opozita daných p?ídavných jmen.P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
P?ipojte vhodnou p?edponu a utvo?te antonyma t?chto p?ídavných jmen. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Použijte vhodnou p?edponu a utvo?te opozitum. ( p?ipojené vysv?tlivky vám pomohou) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Z daných podstatných jmen utvo?te slova ozna?ující osoby podle ?inností. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?íponu k následujícím podstatným jmén?m a utvo?te slova s ozna?ením osob. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te p?íponu a utvo?te osobní zájmeno. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?íponu a utvo?te osobní jméno. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu.. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?íponu následujících slov a utvo?te vhodná osobní zájmena. Definice s vysv?tlením vám napom?že k osvojení nových slov. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?idejte p?íponu k daným slov?m a utvo?te slovo ozna?ující danou osobu podle deifinice. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Vyberte z nabídky vhodná slova pro dopln?ní anglických úsloví o práci. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 21   20   19   18   17   16  15  14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.