www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte vhodná slova k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te k sob? odpovídající výrazy a definice z oblasti daní a ú?etnictví. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Vyberte nejvhodn?jší slovo pro slovní spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance multiple choice  
Vyberte vhodná slova k utvo?ení slovních spojení z oblasti ú?etnictví a daní. Použijte KAPITÁLKY na za?átku v?t. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodná slovní spojení z oblasti ú?etnictví a daní. Pou?ijte KAPITÁLKY na za?átku v?t. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte správné slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti marketingu a obchodu. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing multiple choice  
Nahra?te nevhodná slova správnými a utvo?te slovní spojení z oblasti marketingu a obchodu. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Rebuild the sentences  
Vyberte vhodná slova k utvo?ení slovních spojení z oblasti marketingu a obchodu. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Put in the words from the wordlist  
Uve?te slova k utvo?ení slovních spojení z oblasti marketingu a obchodu. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Put in the words from the wordlist  
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti sport? a sportovních her. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a vytvo?te slovní spojení z oblasti Zam?snanci a pracovní síly. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Dopl?ujte p?edpony a tvo?te anglická slova. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Vyberte nejvhodn?jší slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti Lidských zdroj?. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje multiple choice  
Další cvi?ení:
 21   20   19   18   17  16  15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.