www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Použijte vhodné slovo k vytvo?ení slovního spojení, které odpovídá uvedené definici. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Užijte vhodné slovo k vytvo?ení slovního spojení, které odpovídá uvedené definici. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Uvedená definice termínu vám pom?že. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte vhodné slovo a vytvo?te ustálené slovní spojení ( anglické kolokace ). Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. Kontext v?ty vám napoví. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte správné slovo k vytvo?ení slovních spojení ( anglické kolokace ) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte to ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done). Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte to ?asu minulého prostého nebo p?edminulého ( did - had done). Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte do ?asu p?edminulého nebo minulého prostého ( had done - did). Lower intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte do ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done). Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slova v závorce dejte do ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done). Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte to minulého prostého, minulého pr?b?hového nebo p?edp?ítomného ( did - was/were doing - have done). Pre-intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu minulého pr?b?hového nebo minulého prostého ( was/were doing - did). Pre-intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Sloves v závorce použijte podle pot?eby ve tvaru ?asu minulého prostého nebo minulého pr?b?hového ( did - was/were doing). Pre-intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte do ?asu p?ítomného prostého ( do) nebo p?ítomného pr?b?hového ( am/is/are doing). Pre-intermediate gramatika: p?ítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 21  20  19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.