www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení s volbou z více odpov?dí

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte správnou p?edložku. Lower intermediate gramatika: p?edložky multiple choice  
Vyberte správnou p?edložku. Lower intermediate gramatika: p?edložky multiple choice  
Utvo?te podmi?ovací v?ty. Lower intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob multiple choice  
Dopl?te správné tvary sloves - podmi?ovací v?ty. Nepoužívejte zkrácené formy, nap?, wasn´t. apod. Lower intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob multiple choice  
Dokon?ete v?tu za pomoci použití správného tvaru v podmi?ovacích v?tách. Lower intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Dokon?ete podmínkové v?ty. (citáty) Advanced gramatika: podmi?ovací zp?sob multiple choice  
Dokon?ete citát. Lower intermediate gramatika: r?zné multiple choice  
Dokon?ete citát. Lower intermediate gramatika: r?zné multiple choice  
Dokon?ete citát. Lower intermediate gramatika: r?zné multiple choice  
Vyberte nejlepší zp?sob jak dokon?it v?tu. Lower intermediate gramatika: r?zné multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte vhodný tvar slova. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte vhodná slova k dokon?ení v?t. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte správnou p?edponu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte nejvhodn?jší p?edponu pro nové slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte nejvhodn?jší p?edponu pro nové slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Další cvi?ení:
 7   6   5  4  3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.