www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení s volbou z více odpov?dí

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Tvo?te b?žné anglické fráze. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti multiple choice  
Vyberte vhodná slova ženského rodu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte sami?í prot?jšek uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Utvo?te v?ty s použitím sloves v trpném rodu. Pre-intermediate gramatika: trpný rod multiple choice  
Utvo?te v?ty s použitím sloves v trpném rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Dokon?ete v?ty se slovesem v trpném rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod multiple choice  
Dokon?ete v?ty se slovesem v trpném rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod multiple choice  
Vyberte správný tvar slovesa v trpném rodu a dopl?te do v?t. Lower intermediate gramatika: trpný rod multiple choice  
Zvolte správný zp?sob jak dokon?it v?ty se slovesy v trpném rodu. Advanced gramatika: trpný rod multiple choice  
Vyberte nejvhodn?jší výraz a dokon?ete po?ekadlo o práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte správné slovo pro dokon?ení anglických úsloví o práci. Advanced b?žná slovní zásoba: práce multiple choice  
Vyberte vhodnou p?edložku k frázovým sloves?m z oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy multiple choice  
Vyberte vhodnou p?edložku a utvo?te náležité frázové sloveso z oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy multiple choice  
Vyberte nejlepší výraz k vytvo?ení slovních spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance multiple choice  
Vyberte nejvhodn?jší slovo pro slovní spojení z oblasti daní a ú?etnictví. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance multiple choice  
Další cvi?ení:
 7   6  5  4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.