www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení s volbou z více odpov?dí

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte správné slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti marketingu a obchodu. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing multiple choice  
Vyberte nejvhodn?j?í slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti marketingu a obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing multiple choice  
Vyberte vhodné slovo k vytvo?ení slovních spojení v souvislosti s investicemi a burzou. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí multiple choice  
Vyberte nejvhodn?jší slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti Lidských zdroj?. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje multiple choice  
Vyberte nejvhodn?jší slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti Lidských zdroj?. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte správnou formu podstatného jména, které bude odvozeno od slovního ko?ene výrazu p?ed závorkou. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte správné slovo. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte srávné slovo odpovídající jeho popisu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Najd?te správný tvar daných slov podle daných definic. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Z nabídky zvolte správné podstatné jméno, které bude odpovídat dané definici. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte nejvhodn?jší sloveso k dané definici. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte správné p?ídavné jméno ke každé definici. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
Použijte správnou p?edložku ( záporku ) a utvo?te p?ídavné jméno opa?ného významu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
Vyberte vhodné sloveso, které je antonymem slova p?vodního. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Kdo je kdo? P?e?t?te si definici a vyberte z daných možností správné ozna?ení. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Další cvi?ení:
 7  6  5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.