www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Vyberte slova z nabídky

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Použijte slova ve v?tách. Beginner's English b?žná slovní zásoba: rodina Put in the words from the wordlist  
Dopl?te názvy ?len? rodiny. Beginner's English b?žná slovní zásoba: rodina Put in the words from the wordlist  
Dopl?te opozita. Beginner's English gramatika: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te k sob? opozita. Beginner's English gramatika: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Utvo?te ze slov v závorce opozita. Beginner's English b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te slova francouzského p?vodu k jejich anglickým ekvivalent?m. Proficiency b?žná slovní zásoba: slova cizího p?vodu Put in the words from the wordlist  
Vyberte správné slovo související s v?kem. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: vyjád?ení ?asu Put in the words from the wordlist  
Dopl?te do v?t slova z oblasti koncerty a divadlo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te k názv?m mlá?at názvy jejich zví?ecích rodi??. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Napište k názv?m mlá?at názvy zví?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te do seznamu slova opa?ného významu. Elementary English b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Dopl?te k definicím názvy ovoce a zeleniny. Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slova do v?t. ( Tematika Nákupy ) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slova a utvo?te správné anglické fráze. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slova do v?t ( tematika Život ve m?st?). ( Pozor na slova za?ínající velkým písmenem). Elementary English b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 8   7   6   5   4   3   2  1 Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.