www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Vyberte slova z nabídky

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Utvo?te slova s pomocí p?edpon. Lower intermediate unspecified type: Put in the words from the wordlist  
Slova z nabídky použijte ve v?tách. Lower intermediate unspecified type: Put in the words from the wordlist  
Napište ?ísla. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slova z nabídky. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?edpony Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te slova související s rostlinami. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Put in the words from the wordlist  
Uve?te správná slova ozna?ující ?ásti t?la od krku nahoru. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: lidské t?lo Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slova z nabídky. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slova z nabídky. Tip: twenty-seven ( používejte poml?ku mezi dv?ma desítkami a jednotkami) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Put in the words from the wordlist  
Napište ?íslice. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Kdo d?lá co? Dejte slova do v?t. Elementary English b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  
Napište p?íjmení osob tak,aby vystihovala jejich vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Put in the words from the wordlist  
Uve?te slovo, které vystihuje popisovanou osobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Put in the words from the wordlist  
Dopl?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. ( používejte velká písmena u jmen) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 8   7   6   5   4   3  2  1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.