www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Vyberte slova z nabídky

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Na základ? definic vyberte vhodná slova. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Párová slova p?i?a?te k sob? pomocí definic. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Uve?te sami?í prot?jšek uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Uve?te slovo ozna?ující samici / samce uvedených zví?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Vyberte a dopl?te slovesa tak, abyste utvo?ili smysluplné v?ty. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte slovesa a tvo?te smysluplné v?ty. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dokon?ete v?ty se slovesem v trpném rodu. Proficiency b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t obsahujících frázová slovesa. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t. Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t obsahujících frázová slovesa. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 8   7   6  5  4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.