www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Vyberte slova z nabídky

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te slova k utvo?ení slovních spojení z oblasti marketingu a obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Put in the words from the wordlist  
Uve?te slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti marketingu a obchodu. Používejte KAPITÁLKY na za?átku v?t. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodná slova a vytvo?te výrazy spojené s tematikou investic a burzy. Pou?ijte KAPITÁLKY na za?átku v?t. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te výrazy k jejich definicím - oblast investic a burzy. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí Put in the words from the wordlist  
Použijte daná slova k vytvo?ení slovních spojení a frází z oblasti Lidských zdroj?. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte dané výrazy a vhodná slovní spojení v p?íslušných v?tách. Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
Použijte slova z nabídky k vytvo?ení náležitých slovních spojení podle významu v?t z oblasti Lidských zdroj?. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
Uvedená slovní spojení dosa?te na vhodná místa do v?t s tematikou Lidské zdroje. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te k definicím správná slova. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te daná slova k jejich definicím. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
P?i?a?te slova k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te daná slova k jejich definicím. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te daná slova k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te daná slovesa k jejich definicím. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te p?ídavná jména k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 8  7  6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.