www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte do v?t správná slova. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?edpony multiple choice  
Opravte pravopisné chyby. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?te slova z nabídky. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?edpony Put in the words from the wordlist  
Dopl?te do v?t slova tvo?ená p?edponami a vepište je do k?ížovky. Z tajenky získáte název onemocn?ní. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?edpony Crossword  
Najd?te vhodné slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te vhodnou p?edponu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Fill in the empty spaces  
Vyberte správné slovo. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Opravte všechny pravopisné chyby. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?te slova související s rostlinami. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slova týkající se rostlin. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Crossword  
Uve?te slova ozna?ující ?ásti t?la od krku nahoru. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: lidské t?lo multiple choice  
Opravte všechny pravopisné chyby. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Další cvi?ení:
 23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4  3  2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.