www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te zkrácené tvary pro daná slova. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Napište slova, ze kterých vznikly dané zkratky. (nap?. tv = television) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Crossword  
Dopl?te správnou p?edponu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Každá v?ta obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Vyberte p?edpony a dopl?te je na náležité místo. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te správnou p?edponu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Crossword  
Dopl?te vhodnou p?edložku. Lower intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. Lower intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. Lower intermediate gramatika: sloveso+p?edložka Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. Lower intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te vhodnou p?edložku. Lower intermediate gramatika: sloveso+p?edložka Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. Lower intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te podle pot?eby p?edložky IN, ON, AT . (pokud žádná p?edložka není pot?eba, vepište poml?ku Lower intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te podle pot?eby p?edložky . ( V?ty za?ínejte velkým písmenem) Upper intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edložku. Upper intermediate gramatika: p?edložky Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7  6  5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.