www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dokon?ete v?ty se slovesem v trpném rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod multiple choice  
Opravte chyby ve tvarech trpného rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod Rebuild the sentences  
Dokon?ete v?ty se slovesem v trpném rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod multiple choice  
Opravte chyby ve tvarech trpného rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod Rebuild the sentences  
Vyberte správný tvar slovesa v trpném rodu a dopl?te do v?t. Lower intermediate gramatika: trpný rod multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Opravte chyby ve tvarech trpného rodu. Lower intermediate gramatika: trpný rod Rebuild the sentences  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t obsahujících frázová slovesa. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t obsahujících frázová slovesa. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t obsahujících frázová slovesa. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: frázová slovesa Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te vhodná slova do následujících r?ení o práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce Fill in the empty spaces  
Použijte vhodná slovesa k utvo?ení frázových sloves ve výrazech z oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Ú?etnictví a dan?. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Ú?etnictví a dan?. Na za?átku v?t použijte KAPITÁLKY. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Marketing a obchodní ?innosti. Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 23   22   21   20   19   18   17   16  15  14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.