www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Utvo?te obecná podstatná jména z daných slov. Použijte p?ipony -ship, -hood , -ery nebo -dom. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te daných slov obecná / abstraktní podstatná jména . Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te opozita t?chto podstatných jmen s použitím správných p?edpon. Vysv?tlivky vám pomohou. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodné p?ípony a utvo?te abstraktní podstatná jména. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te opozita k daným podstatným jmén?m. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Utvo?te opozita daných sloves. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Utvo?te opozita daných p?ídavných jmen.P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
P?ipojte vhodnou p?edponu a utvo?te antonyma t?chto p?ídavných jmen. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Z daných podstatných jmen utvo?te slova ozna?ující osoby podle ?inností. P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?idejte p?íponu k daným slov?m a utvo?te slovo ozna?ující danou osobu podle deifinice. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte nejvhodn?jší výraz a dokon?ete po?ekadlo o práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce multiple choice  
Opravte tato anglická úsloví o práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce Rebuild the sentences  
Vyberte z nabídky vhodná slova pro dopln?ní anglických úsloví o práci. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodá slova a utvo?te úsloví vztahující se k práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodnou p?edložku a utvo?te náležité frázové sloveso z oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy multiple choice  
Další cvi?ení:
 23   22   21   20   19   18   17  16  15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 



 







Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.