www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Opravte všechny pravopisné chyby v následujícíh slovech a definicích. N?které ?ádky jsou bez chyby. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
P?i?a?te k definicím správná slova. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Najd?te pravopisnou chybu v t?chto podstatných jménech a jejich definicích. N?které ?ádky jsou bez chyb. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Použijte dané sloveso ve správném tvaru. Volte mezi formou gerundia (- ing forma) nebo to+infinitiv. Lower intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Použijte dané sloveso ve správném tvaru. Volte mezi formou gerundia (- ing forma) nebo to+infinitiv. Lower intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte dané sloveso ve správném tvaru. Volte mezi formou gerundia (- ing forma) nebo to+infinitiv. Lower intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Pou?ijte dané sloveso ve správném tvaru. Volte mezi formou gerundia (- ing forma) nebo to+infinitiv. Lower intermediate gramatika: sloveso+ing / sloveso+infiniti Fill in the empty spaces  
Uve?te opozita k následujícím p?ídavným jmén?m. Definice vám pomohou . Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Uve?te opozitum následujících p?ídavných jmen. Definice vám napoví. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Uve?te p?ídavné jméno opa?ného významu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te p?ídavná jména opa?ného výzmanu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Uve?te ke slovu?m v závorce slova opa?ného významu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Vyberte srávné slovo odpovídající jeho popisu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Opravte všechny pravopisné chyby v uvedených slovech a definicích. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
P?i?a?te slova k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 23   22   21   20  19  18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.