www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Kdo je ta osoba? P?i?a?te ozna?ení osob k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Ozna?ení osob jsou chybn? napsána. Vyhledejte chyby a opravte je.nap?. 'teachor' je chybn? , ale 'teacher' je správn?) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Rebuild the sentences  
Odstra?te pravopisné chyby. Každý ?ádek obsahuje jednu chybu. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte pravopisné chyby ve slovech nebo jejich vysv?tlivkách. V každém ?ádku je JEDNA chyba. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Vyberte z nabídky vhodné ozna?ení osob, odpovídající popisu jejich ?inností. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
P?i?a?te k popisu ?inností p?íslušné ozna?ení osoby. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Opravte pravopisné chyby v uvedených slovech a jejich definicích. V každém ?ádku je JEDNA chyba. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte ve v?t? vhodné slovo k utvo?ení ustálených slovních spojení ( anglické idiomy / fráze). Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte vhodnou p?edponu ( ?eckého nebo latinského p?vodu), která ozna?uje ?íslo nebo množství. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte vhodné slovo k vytvo?ení slovního spojení, které odpovídá uvedené definici. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte vhodnou p?edponu, která ozna?uje ?íslo nebo po?et. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Užijte vhodné slovo k vytvo?ení slovního spojení, které odpovídá uvedené definici. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijfe vhodnou p?edponu, která ozna?uje ?íslo nebo po?et. P?ipojená definice termínu vám napoví. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 23   22  21  20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.