www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Použijte vhodné slovo a vytvo?te ustálené slovní spojení ( anglické kolokace ). Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?edponu ozna?ující ?íslo nebo množství. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte vhodné slovo k vytvo?ení slovního spojení ( = kolokace), které odpovídá dané definici. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. P?ipojený výklad termínu vám pom?že. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edponu, ozna?ující ?íslo nebo po?et. Definice výraz? vám pomohou. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte správné slovo k vytvo?ení slovních spojení ( anglické kolokace ) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Vysv?tlivky vám pomohou. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Vyberte vhodnou p?edponu a vytvo?te odpovídající slovo. Vysv?tlivky vám pomohou. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Dejte slova v závorce do ?asu minuléno prostého nebo p?eminulého ( did - had done). Upper intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slova v závorce dejte to ?asu minulého prostého nebo p?edp?ítomného ( did - have done). Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce dejte to ?asu minulého prostého nebo p?edminulého ( did - had done). Lower intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v zárovce použijte Upper intermediate gramatika: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Slova v závorce dejte do ?asu p?edminulého nebo minulého prostého ( had done - did). Lower intermediate gramatika: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte pro vyjád?ení budoucího d?je pomocí will nebo going to. Lower intermediate gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 23  22  21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.