www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení slovní zásoby

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te názvy ?len? rodiny. Elementary English b?žná slovní zásoba: rodina Fill in the empty spaces  
Použijte slova ve v?tách. Beginner's English b?žná slovní zásoba: rodina Put in the words from the wordlist  
Dopl?te názvy ?len? rodiny. Beginner's English b?žná slovní zásoba: rodina Put in the words from the wordlist  
Utvo?te ze slov v závorce opozita. Beginner's English b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Dopl?te odpovídající slova francouzského p?vodu. Nepoužívejte francouzskou diaktiriku ( nap?. naive not näive) Proficiency b?žná slovní zásoba: slova cizího p?vodu Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te slova francouzského p?vodu k jejich anglickým ekvivalent?m. Proficiency b?žná slovní zásoba: slova cizího p?vodu Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slova francouzského p?vodu. Proficiency b?žná slovní zásoba: slova cizího p?vodu Crossword  
Vyberte správné slovo v souvislosti s v?kem. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: vyjád?ení ?asu Fill in the empty spaces  
Vyberte správné slovo související s v?kem. Elementary English b?žná slovní zásoba: vyjád?ení ?asu multiple choice  
Vyberte správné slovo související s v?kem. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: vyjád?ení ?asu Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte správné slovo související s v?kem. Elementary English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Crossword  
Dopl?te do v?t vhodná slova ( koncerty a divadlo) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava multiple choice  
Dopl?te do v?t vhodná slova ( koncerty a divadlo) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava Fill in the empty spaces  
Dopl?te do v?t slova z oblasti koncerty a divadlo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava Put in the words from the wordlist  
Dopl?te k?ížovku a slova napište do v?t - téma koncerty a divadlo. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava Crossword  
Další cvi?ení:
 19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2  1 Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.