www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení slovní zásoby

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Názvy zví?ecích mlá?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Crossword  
P?i?a?te k názv?m mlá?at názvy jejich zví?ecích rodi??. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Napište k názv?m mlá?at názvy zví?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Napište názvy mlá?at. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Napište správný název mlád?te daných zví?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te antonyma. Elementary English b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Vyberte slova opa?ného významu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
Dopl?te do seznamu slova opa?ného významu. Elementary English b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Napište slova opa?ného významu. Elementary English b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Crossword  
Ovoce a zelenina. Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Crossword  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te chyb?jící písmena a utvo?te názvy ovoce a zeleniny. Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Fill in the empty spaces  
Dopl?te k definicím názvy ovoce a zeleniny. Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Put in the words from the wordlist  
Které druhy ovoce a zeleniny jsou popsány? Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin multiple choice  
Dopl?te správné slovo. Elementary English b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Crossword  
Opravte pravopisné chyby. N?které v?ty obsahují více chyb. Elementary English b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Rebuild the sentences  
Další cvi?ení:
 19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3  2  1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.