www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení slovní zásoby

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Crossword  
Opravte slova v závorkách. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Napište anglické ?íslovky. Používejte jen malá písmena. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Fill in the empty spaces  
Vyberte správné slovo k ozna?ení daných ?íslic. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky multiple choice  
Napište ?ísla. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Put in the words from the wordlist  
Napište anglické ?íslovky. Používejte jen malá písmena. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Crossword  
Slova v závorce dejte do správného tvaru pomocí p?edpony a dokon?ete v?ty. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?edpony Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte do v?t správná slova. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?edpony multiple choice  
Dopl?te slova z nabídky. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?edpony Put in the words from the wordlist  
Dopl?te do v?t slova tvo?ená p?edponami a vepište je do k?ížovky. Z tajenky získáte název onemocn?ní. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?edpony Crossword  
Najd?te vhodné slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Fill in the empty spaces  
Napište slovo ozna?ující ?ásti t?la od krku nahoru. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: lidské t?lo Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5  4  3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.