www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení slovní zásoby

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te vhodnou p?edponu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopište ?ísla. ( slova odd?lujte podle pot?eby mezerou nebo pomlkou: nine hundred ALE twenty-six) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Fill in the empty spaces  
Dopl?te následující ?adové ?íslovky. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Fill in the empty spaces  
Co kdo d?lá? Najd?te vhodná slova. Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Fill in the empty spaces  
Vyberte správné slovo. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin multiple choice  
Dopl?te slova související s rostlinami. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slova týkající se rostlin. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Crossword  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te slova ozna?ující ?ásti t?la od krku nahoru. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: lidské t?lo multiple choice  
Uve?te správná slova ozna?ující ?ásti t?la od krku nahoru. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: lidské t?lo Put in the words from the wordlist  
Dopl?te vhodná slova - ?ásti obli?eje od krku nahoru. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: lidské t?lo Crossword  
Vyberte vhodnou p?edponu a dokon?ete slovo. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Dopl?te slova z nabídky. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6  5  4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.