www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení slovní zásoby

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te slova z nabídky. Tip: twenty-seven ( používejte poml?ku mezi dv?ma desítkami a jednotkami) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Put in the words from the wordlist  
Vyberte ?adové ?íslovky. ( 1st, 2nd atd) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky multiple choice  
Napište ?íslice. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Put in the words from the wordlist  
Napište ?adové ?íslovky. ( 1st, 2nd atd.) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Crossword  
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Beginner's English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Kdo d?lá co? Dejte slova do v?t. Elementary English b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Crossword  
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Elementary English b?žná slovní zásoba: práce Crossword  
Vyberte p?ídavné jméno , vystihující vlastnostni popisované osoby. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Opravte p?ídavná jména, vystihující vlastnosti popisované osoby. ( Chyby jsou r?zného charakteru, nejen pravopisné!) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Rebuild the sentences  
Napište p?íjmení osob tak,aby vystihovala jejich vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Put in the words from the wordlist  
Uve?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. (Mr ___ knows what he wants and goes for it.) (1 word) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Crossword  
Vyberte slovo, které vystihuje popisovanou osobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika multiple choice  
Uve?te slovo, které vystihuje popisovanou osobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7  6  5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.