www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení slovní zásoby

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Napište slova, ze kterých vznikly dané zkratky. (nap?. tv = television) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Crossword  
Dopl?te správnou p?edponu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte p?edpony a dopl?te je na náležité místo. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Dopl?te správnou p?edponu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Crossword  
Dopl?te vhodná slova v souvislosti s manželským stavem. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: rodina Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te slova související se svatbou. Elementary English b?žná slovní zásoba: rodina Put in the words from the wordlist  
Dopl?ujte citáty známých lidí. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dokon?ujte citáty známých lidí. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dopl?ujte slovesa a dokon?ujte citáty známých lidí. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dopl?ujte slovesa a dokon?ujte citáty známých lidí. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te sloveso a dokon?ete citáty známých lidí. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vložte slovesa a dokon?ete citáty známých lidí. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vložte slovesa a dokon?ete citáty známých lidí. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vložte slovesa a dokon?ete citáty známých lidí. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vložte slovesa a dokon?ete citáty známých lidí. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9  8  7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.