www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení slovní zásoby

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Najd?te p?ídavné jméno podle významu: neochotný se p?izp?sobit. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Crossword  
Opravte všechny pravopisné chyby u t?chto p?ídavných jmen a jejich definic. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Rebuild the sentences  
P?i?a?te slova k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Utvo?te p?ídavná jména z následujících podstatných jmen. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Ur?ete význam slova: trapné situace. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Crossword  
Zadání Úrove?   Test    
P?i?a?te p?ídavná k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodná p?ídavná jména. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Crossword  
Vyberte vhodná slova k dokon?ení v?t. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Použijte slova ve v?tách. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Použijte slova ve v?tách. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte správný tvar slova v závorce. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Spojte významov? odpovídající dvojice slov. Napište je KAPITÁLKAMI. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Spojte významov? odpovídající dvojice slov. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Spojte uvedená slova s výkladem jejich významu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Vyberte správnou p?edponu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Další cvi?ení:
 19   18   17   16   15   14   13   12   11  10  9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.