www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení slovní zásoby

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Opravte tato anglická úsloví o práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce Rebuild the sentences  
Vyberte z nabídky vhodná slova pro dopln?ní anglických úsloví o práci. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  
Vyberte správné slovo pro dokon?ení anglických úsloví o práci. Advanced b?žná slovní zásoba: práce multiple choice  
V následujícíh po?ekadlech o práci nahra?te nevhodná slova správnými. Proficiency b?žná slovní zásoba: práce Rebuild the sentences  
Vyberte vhodá slova a utvo?te úsloví vztahující se k práci. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti atletiky ( US = track and field events). Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti sport? a sportovních her. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti sport? a sportovních her. Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Pou?ijte vhodné slovo z oblasti karetních her. V?ty za?ínejte KAPITÁLKAMI. Proficiency b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Jak nazýváme osoby p?sobící ve sfé?e sport? a sportovních her? Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te správné slovo a vytvo?te slovní spojení spojené s tématem rodinné vztahy. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: rodina Fill in the empty spaces  
Dopl?ujte p?edpony a tvo?te anglická slova. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?ujte p?edpony a tvo?te anglická slova. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?ujte p?edpony a tvo?te anglická slova. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodné p?edpony a utvo?te anglická slova. ?t?te pozorn? definice. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 19   18   17   16   15  14  13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.