www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení slovní zásoby

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
P?i?a?te daná slova k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Vyberte nejvhodn?jší sloveso k dané definici. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
P?i?a?te daná slovesa k jejich definicím. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte správné p?ídavné jméno ke každé definici. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
P?i?a?te p?ídavná jména k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte správnou p?edložku ( záporku ) a utvo?te p?ídavné jméno opa?ného významu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
Slovesa použijte ve v?tách. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodnou p?edložku ( záporku ) , abyste utvo?ili antonymum (=slova opa?ného významu) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodné sloveso, které je antonymem slova p?vodního. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte vhodné sloveso, vyjad?ující popisovanou ?innost. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Kdo je kdo? P?e?t?te si definici a vyberte z daných možností správné ozna?ení. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Kdo je ta osoba? P?i?a?te ozna?ení osob k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Z daných možností vyberte správné slovo, ozna?ující uvedenou ?innost. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Ozna?ení osob jsou chybn? napsána. Vyhledejte chyby a opravte je.nap?. 'teachor' je chybn? , ale 'teacher' je správn?) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Rebuild the sentences  
P?i?a?te následujicí ozna?ení osob k jejich definicím. Nap?. u?itel = vychovává lidi Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 19   18   17  16  15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.